Erstellt am: 27. April 2024

Zuletzt aktualisiert am: 12. February 2024

USKA Helvetia-Contest (H26)

Saturday 27. Apr 13:00 - 12:59 UTC

 Google  Outlook  iCal  Yahoo Anderer Kalender


Modes: CW / SSB / Digital
Bänder: 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
Kategorien: SOAB-CW-HP, SOAB-SSB-HP, SOAB-CW + SSB + Digital-QRP, SOAB-CW + SSB + Digital-LP, SOAB-CW + SSB + Digital-HP, MOAB-CW-HP, MOAB-SSB-HP, MOAB-CW + SSB + Digital-HP, SWL
Kontrollgruppe: Rapport (RS oder RST) und Standort-Kanton (z.B: 59 ZH oder 599 ZH) oder Verbindungsnummer aus dem Ausland (z.B: 59 001 oder 599 001)
Log: Cabrillo-Format binnen 8 Tagen an contest@uska.ch (Kap 1.9 Reglement)

KW Contest Reglement
HF Contest Rules 2021 (EN) (23.1.2021)
KW Contest Reglement 2021 (DE) (12.5.2021)
OC Règlement Contest 2021 (FR) (6.7.2021)
OC Regolamento Contest 2021 (IT) (23.1.2021)